Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

UDEB Administratiekantoor BV (Opdrachtnemer) en de klant (Opdrachtgever) tekenen een samenwerkingsovereenkomst. Deze overeenkomst is gebaseerd op de wetten en regels geldend in het Koninkrijk er Nederlanden.

De overeenkomst wordt getekend voor de periode van een jaar. Indien gedurende dat jaar geen van de partijen de overeenkomst opgezegd heeft, wordt het stilzwijgend verlengd voor de volgende periode van een jaar.

Indien de Opdrachtgever geen samenwerking op lange termijn wenst, wordt er een opdracht opgemaakt en door beide partijen ondertekend, waarin de werkzaamheden en de prijs vastgelegd worden.

– Beide partijen kunnen de overeenkomst voortijdig opzeggen. Dit dient schriftelijk te geschieden met inachtneming van een opzegtermijn van een maand.

– De prijslijst van de werkzaamheden wordt bij de overeenkomst bijgevoegd. De genoemde prijzen zijn exclusief  BTW.

– De facturering door de Opdrachtnemer geschiedt maandelijks. De factuur omvat de voor de Opdrachtgever verrichte werkzaamheden, de prijzen exclusief  BTW, het bedrag aan BTW en het totaalbedrag inclusief  BTW.

– De betaling dient binnen 14 dagen na factuurdatum middels een overschrijving plaatsvinden.